Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
Mgr. Karolína Kadlecová Durdová
Bobrová 67, Bobrová, 59255
IČO: 03424570
tel: 604 134 210
e-mail: kaja@websbykaja.com
(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ujednání
1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb mezi poskytovatelem a
zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická
osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.
4. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi
Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána
zákazníkovi na jeho emailovou adresu.
5. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

Obecná ujednání o digitálním obsahu:
1. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku. 
2. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet poskytovatele. 
3. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. 
4. Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a uživatelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu. 
5. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

II.
a) Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb
stanoveno jinak.
2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady (platební kartou,
bezhotovostním převodem (kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů).
3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu zákazníka.
4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat.

b) Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu 

1. Uživatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může uživatel požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní uživatel u poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže. Není-li uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a uživatel je vytkne bezodkladně.
2. Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou. 
3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje uživatele namísto odměny, nemůže uživatel požadovat přiměřenou slevu. 
4. Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.
5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku). 
6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: kaja@websbykaja.com
7. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace. 

III. Další ujednání
1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li
charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem
autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu
Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená
zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání
s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.
2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky
komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů.
V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem
na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před
uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna.
3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za
původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě
podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele
zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem
ze smlouvy.
5. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného
plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen
uplatnit u Poskytovatele na adrese jeho provozovny Bobrová 67, Bobrová 59255 či emailem na
emailovou adresu kadlecovadurdova@gmail.com bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a)
nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

IV. Vyloučení odpovědnosti
1. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách.
2. Uzavřením kupní smlouvy zákazník přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou zákazníka, resp. uživatele a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

V. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi
Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho
webu, a to v části Zásady cookies (EU).
3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Bobrové dne 1.1.2023