Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
Mgr. Karolína Kadlecová Durdová
Bobrová 67, Bobrová, 59255
IČO: 03424570
(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ujednání
1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb mezi poskytovatelem a
zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická
osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.
4. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi
Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána
zákazníkovi na jeho emailovou adresu.
5. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Cena a platební podmínky
1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb
stanoveno jinak.
2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady (platební kartou,
bezhotovostním převodem (kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů).
3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu zákazníka.
4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat.

III. Další ujednání
1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li
charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem
autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu
Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená
zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání
s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.
2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky
komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů.
V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem
na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před
uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna.
3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za
původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě
podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele
zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem
ze smlouvy.
5. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného
plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen
uplatnit u Poskytovatele na adrese jeho provozovny Bobrová 67, Bobrová 59255 či emailem na
emailovou adresu kadlecovadurdova@gmail.com bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a)
nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

IV. Vyloučení odpovědnosti
1. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách.
2. Uzavřením kupní smlouvy zákazník přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou zákazníka, resp. uživatele a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

V. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi
Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho
webu, a to v části Zásady cookies (EU).
3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Bobrové dne 1.1.2021